15
nov
2018

Általános Szerződési Feltételek

ÓDON-FON Kft.

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Alapvetés

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) mindazon bérleti illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az Ódon-Fon Kft. továbbiakban Szolgáltató, a Felhasználó(k) részére szolgáltatást (elsősorban bérbeadást valamint értékesítést) végez. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben, illetőleg amennyiben Felek jelen ÁSzF-től részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, Felek külön írásbeli megállapodást kötnek. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak minden, az Ódon-Fon Kft-vel jövőben megkötött ügyletre is.

A Felhasználók illetve Vevők Általános Szerződési Feltételei az Ódon-Fon Kft- vel kötött ügyleteknél nem hatályosak. Írásos szerződés esetén a szerződés rendelkezései az elsődlegesek, az ÁSZF rendelkezései abban az esetben hatályosak, ha a szerződés az adott esetről külön nem rendelkezik.

 

Fogalmi meghatározások

 

Adatvédelmi szabályzat: a Szolgáltató által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló szabályzat.

Szolgáltatás: bármely, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, ideértve különösen a Bérbeadást és a Termékértékesítést, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások.

Felek: Felhasználó és Szolgáltató együttesen.

Szerződés: Felhasználó és Szolgáltató között a Szolgáltatás nyújtására létrejövő vagy létrejött szerződés. Szerződésnek minősül az ajánlat és annak elfogadása, a rendelés és visszaigazolása is, amennyiben írásban történik.

Felhasználó: a Szolgáltató honlapján tájékozódó fél.

Bérbevevő/Bérlő: a Szolgáltató termékeit reklámforgatásokhoz, színházi vagy filmes produkciókhoz, kiállításokhoz, egyéb rendezvényekhez igénybe vevő  természetes vagy jogi személy.

Vis major: a Szolgáltató által a Szerződés megkötésekor előre nem látható elháríthatatlan körülmény vagy esemény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.).

 

 1. Szolgáltatói adatok

Név: Ódon-Fon Kft.

székhely: 2600 Vác, Naszály út 18.

képviseli: Parádi Zsolt

adószám: 12903292-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-092230

számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.

számlaszám: 10700323-27810307-51100005

email cím: info@odon-fon.hu

telefonszám: +36 20 351 4101

tárhelyszolgáltató neve: MAXER Hosting Kft.

tárhelyszolgáltató címe: 9021 Győr, Arany János utca 31.

tárhelyszolgáltató email címe: info@maxer.hu

 

 1. Honlapon folytatott tevékenység

A szolgáltató a honlapon üzleti tevékenysége során különösen antik tárgyak bérbeadását gyakorolja. Szolgáltató a bérbeadás folyamán a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja, a Felhasználó tulajdonába az adott termék nem kerül.

A Felhasználó a honlapot saját felelősségér használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő bármely hátrányért vagy kárért.

 

 • A honlapon keresztül történő bérlet

A honlapon a Felhasználó a menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Egyes kategóriákon belül további alkategóriák közötti válogatásra van lehetőség.
A kategóriákat a Felhasználó a Kínálatunk/Forgatáshoz bérelhető kínálat illetve a Kínlatunk/Eladó termékek legördülő menüre kattintva a honlap bal oldali függőleges menüsorában találja.

A kategória nevére kattintva további alkategóriák nyílnak lefelé, valamint az aktuális kategóriában szereplő termékek listája és fotója jelenik meg a honlap menüsortól jobbra eső részein.
Ha az adott kategóriában található összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a honlap aljára görgetve, a további oldalszámokra kattintva tud a Felhasználó „lapozni” a terméklistában.

A részletes termékoldal a termékekre kattintva érhető el, ahol a termék neve alatt látható naptár ikonra kattintva látható a termék időpontra/időszakra vonatkozó elérhetősége. Ugyanitt tájékozódhat a Felhasználó a termék részletes jellemzőiről, méret, szín, anyagfelhasználás, állapot, bérleti díj és kor; valamint eladó termék esetében annak áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján is keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan jelennek meg.

A termékoldalra érkezve, a termék neve mellett található „Béreld ki” gomb segítségével helyezhető a Kosárba a bérelni kívánt tárgy. A naptár ikon segítségével kiválasztható a bérlleti időszak. A kezdő dátumra kattintva a bérleti időszak kezdeti, a záró dátumra kattintva pedig a befejező dátum állítható be, a kettő közötti időintervallum pedig automatikusan kijelölésre kerül. A nem elérhető/foglalt tárgyakat nem engedi kosárba helyezni a rendszer.

A kosárra kattintva áttekinthető az összesített terméklista. Ha minden kiválasztott darab bérleti ideje azonos lesz, a legfelső „Egységes bérlési időszak beállítása minden termékhez” megnevezésű sorban adható meg egy, a teljes, a bérletre vonatkozó időszak.

Ezen a felületen adhatók meg az ügyféladatok, úgymint a produkció/bérbevevő neve, email címe és telefonszáma. Ezek kitöltése után, a felhasználási feltételek és az adatvédelmi irányelvek elfogadását követően a „Rendelés elküldése” gombra kattintva érkezik be Szolgáltatóhoz az ajánlatkérés.

A Felhasználó fiókjába ekkor érkezik meg az előzetesen megadott email címre egy kötelezettségmentes, automatikusan kalkulált, tájékoztató árajánlat.

Szolgáltató automatikus árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. A Szolgáltató által bérbeadott termékek listáját és bérleti díját a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott ajánlatban szereplő díj kizárólag a megadott időintervallumban érvényes.

Az ajánlatban megadott díjak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák az esetleges egyéb költségeket, valamint a hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót.

Szolgáltató az ajánlatkéréseket beérkezési sorrendben dolgozza fel. Ezután visszaigazoló emailt küld, amelyben már a teljes, hivatalos, letölthető ajánlat szerepel.

A megrendelés véglegesítése akkor történik meg, ha Felhasználó a visszaigazoló email alján található „Elfogadom az árajánlatot, megrendelem a szolgáltatást” gombra kattintva megrendeli azt.

Szállításra vonatkozó feltételeknél irányadók a vonatkozó aloldalon található információk:

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

 

https://odon-fon.hu/berbeadasi-szabalyzat/

A szállítási és bérleti feltételek megszegéséért Bérbevevő a szerződésszegésre vonatkozó teljes felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Bérbevevőt terhelik.

Amennyiben az Szolgáltató alkalmazottai (pld. a raktárosok) a felpakoláskor, ill. lerakodáskor Bérbevevőnek segítséget nyújtanak, akkor azt minden egyes esetben a Bérbevevő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Egyedi megrendelés esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tárgyak nettó összértékével megegyező összeget óvadék címén bekérje, amely óvadék a szerződés lejártakor a hibátlan és hiánytalan visszaadáskor visszajár, vagy a bérleti díjba beszámítandó.

 

 • Szavatosság

Szolgáltató szavatolja, hogy az átadott tárgyak a honlapon szereplő, korukra és állapotukra vonatkozó leírásnak és fotóknak megfelelnek, és tudomása szerint rejtett hibáik nincsenek.

A bérbevett tárgyakról elszállítás előtt minden esetben kiadási fotó készül, amely dokumentálja és rögzíti a tárgyak kiadáskori állapotát. Visszaszállításkor ezek alapján méri fel Szolgáltató, hogy keletkezett-e változás vagy sérülés a termékben. Amennyiben a tárgy megsérült, a visszaszállításkor is készül róla fotó.

Szolgáltató a visszaszállításkor észlelt hibákat, sérüléseket vagy állapotváltozást Bérbevevő felé köteles 10 napon belül írásban jelezni.

A Bérbevevő sérülés esetén tartozik Szolgáltatónak a sérült tárgyat elsősorban megjavíttatni és elszállításkori állapotába visszaállítani, illetve amennyiben ez nem lehetséges, Szolgáltató kárát megtéríteni.

Szolgáltató felelősségvállalása, illetve kockázatviselése a termék raktárból történő kiadásáig terjed.  Bérbevevő köteles zárható raktárról, és a tárgyak őrzéséről gondoskodni. A bérleti időszakban az elszállítástól kezdődően a visszaszállításig bekövetkezett káreseményekért a Bérbevevő felel, és erre tekintettel köteles a tárolási helyre vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya esetén bekövetkezett lopás és bárminemű kárért a Bérbevevő teljes anyagi felelősséget vállal.

 

 • Számlázás

Bérleti rendelések számlázása a termékek visszaszállítását és állapotellenőrzését követően, az esetleges hiányok és sérülések figyelembevételével történik.
A számla minden esetben tartalmazza a bérleti  időszakra kiszámított bérleti díjat, valamint sérülés/hiány esetén annak kalkulált pluszköltségeit, kivéve, ha Felhasználó (=Bérlő) ettől eltérően kéri. Utóbbi esetben Kárfelvételi jegyzőkönyv, vagy különálló számla készül a bérleti költségen felüli összegekről.

A bérletről kiállított számla alapesetben 8 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos fizetési módú, amelyet Bérlő fizet meg Szolgáltatónak a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700323-27810307-51100005 számú bankszámlájára.

A bérleti díja a helyszínen készpénzben is rendezhető, a jogszabályban meghatározott maximum összeghatárig (bruttó 1.500.000,-Ft).

Szolgáltató – az általa kiállított számlát emailben csatolt számlaküldemény formájában küldi meg Bérbevevő részére. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Szolgáltató e célból vezetett nyilvántartása, jelen esetben az elküldött emailek listája igazolja. Szolgáltató a Bérlőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el.

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Szolgáltató a számlában foglalt összeget a Bérbevevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Szolgáltató a bérleti díjakat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

Ha a Bérbevevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik.

Késedelmes számlakifizetés esetén a Szolgáltató a PTK szerinti  késedelmi kamatra jogosult, továbbá Bérbevevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére az igény érvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is, legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget, minden egyes késedelmesen ki nem egyenlített számla után. (a 2016. évi IX. törvény 3. § alapján.)

Amennyiben bármely hiteles információs forrásból Szolgáltató tudomására jut, hogy a Bérbevevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Szolgáltató jogosult fizetési biztosítékot kérni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga Szolgáltatót illeti meg. Bérbevevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene csődeljárás indul, vagy felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót. Amennyiben a Bérbevevő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A fizetési határidő lejártát követően a Szolgáltató jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést eladásra felkínálni (faktorálni).  Bérbevevő lemond azon jogáról, miszerint a nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” megsértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz hozzájárul.
30 napos fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

3.3.     Az ÁSZF módosítása

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató honlapján (www.odon-fon.hu) megtekinthetők. Szolgáltató az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

Elektronikus küldés esetén, mely értesítést az Árajánlatkérésben megadott E-mail címre küld meg a Szolgáltató, az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Bérbevevő kifejezett kötelessége a bérleti időszak fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

 

 1. Vásárlás

Szolgáltató honlapján keresztül nincs lehetőség online vásárlásra, a weboldal nem üzemel webshopként.

Helyszíni vásárlás: azok a termékek, amelyek a „csak bérelhető” kategóriába tartoznak, nem megvásárolhatóak.
Az eladó termékek esetében az árak nettóban vannak feltüntetve.

Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy a tárgyak a honlapon szereplő, korukra és állapotukra vonatkozó leírásnak és fotóknak megfelelnek, és tudomása szerint rejtett hibáik nincsenek.

Az Ódon-Fon Kft. leltárkészletébe tartozó termékek megvásárlása készpénzes fizetéssel, vagy azonnali átutalási megbízással történhet. Az átutalással megvásárolt termék csak abban az esetben szállítható el a raktárból, ha annak teljes bruttó vételára jóváírásra került a Szolgáltató bankszámláján.

Az értékesítendő termék vételáráról minden esetben számla kerül kiállításra, amely tartalmazza a termék nevét, darabszámát, nettó egységárát, az áfa mértékét, és a bruttó eladási árat.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 • Szolgáltató és Felhasználó az esetleges jogvitájukat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság jogosult a jogvita eldöntésére.
 • Amennyiben jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját hatálytalanítja, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltétel érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Szolgáltató írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

Bérbevevő és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatóak. Bérbevevő és Szolgáltató köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Bérbevevő és a Szolgáltató az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a jogi eljárás során történő bizonyítás. Bérbevevő és Szolgáltató köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.

 • Jelen ÁSZF Szolgáltató honlapján fellelhető és letölthető, így Felhasználó érdemben nem hivatkozhat a megismerés hiányára.

 

Jelen ÁSZF 2023. április 14-én lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

Parádi Zsolt

ügyvezető

Általános Szerződési Feltételek Letöltéssé

Kosár

Termék neve Darabszám
Összesen: Egyedi ár
Kosár frissítése
Tovább a rendeléshez

Kedves Partnereink és Vásárlóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a több,
mint 25 000 féle termékünk egy részének árai nem naprakészek,
csak tájékoztató jellegűek.
Kérjük, ne vegyék kész ajánlatnak!
Az árazás folyamatos, ezért kérjük, emailben
érdeklődjenek termékeink naprakész ára iránt.
Köszönettel: Ódon-Fon Team

Please be informed that the more,
of over 25 000 products prices are not up to date.
Please do not take them as a ready offer!
Please email us for up-to-date prices of our products.
Thank you.

X