„Dyras” toaster

25 EUR
ID: 314383

„Dyras” toaster: c. 1990. Size: 18,5×26,5×14 cm